Zmiany zasad dokonywania opłat za reklamowanie napojów alkoholowych

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym (dalej także „Ustawa”).

Zmiany mają polegać na zoptymalizowaniu:

  1. systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych;
  2. zwiększeniu skuteczności wywiązywania się przez podatników z nałożonych na nich obowiązków;
  3. stworzeniu warunków umożliwiających skuteczną windykację opłat za reklamę napojów alkoholowych przez urzędy skarbowe.

Zmiany Ustawy, zgodnie z założeniami jej projektu, mają zacząć obowiązywać 1 lipca 2020 roku (przy czym ze względu stan epidemii nie można wykluczyć, że przyjęcie zmian oraz ich wejście w życie może ulec pewnemu opóźnieniu).

Reklama napojów alkoholowych

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.), obowiązuje generalna zasada zabraniająca na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem spełniania określonych przesłanek wymienionych ww. Ustawie (polegających m.in. na tym, że reklama nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu).

Reklama napojów alkoholowych polega na publicznym rozpowszechnianiu znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

Opłata za reklamę – obecne zasady

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podmioty świadczące usługi w zakresie reklamy napojów alkoholowych wnoszą na rachunek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tych usług.

Podmioty świadczące usługi reklamowe dotyczące napojów alkoholowych zobowiązane są do sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty i przekazują ją w terminie, do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia przez nie faktury za usługi reklamowe, do urzędu skarbowego, do którego składają deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie usługi.

Wpływy z tytułu opłaty stanowią przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Jak podnosi się w uzasadnieniu projektu nowelizacji Ustawy, fakt, iż obecnie opłaty za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek jednego podmiotu (minister właściwy do spraw kultury fizycznej), podczas gdy deklaracja związana z wnoszeniem opłat składana jest do innego podmiotu (naczelnik urzędu skarbowego), wpływa niekorzystnie na efektywność systemu poboru opłat.

Jakie zmiany czekają rynek?

Wysokość opłaty za reklamę napojów alkoholowych nie ulega zmianie (nadal będzie to 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi reklamowej), ale zmianie ma ulec sposób jej wnoszenia.

Podmioty wykonujące usługi w zakresie reklamy napojów alkoholowych będą wnosić opłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego (a nie na rachunek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej jak było dotychczas).

Projektowane zmiany dotyczą również windykacji należności opłat za reklamę napojów alkoholowych. Organy podatkowe będą mogły weryfikować realizację obowiązków podatników w zakresie wnoszenia opłat za reklamę napojów alkoholowych np. w ramach przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Ponadto, do ściągania niewniesionych opłat za reklamowanie napojów alkoholowych będzie stosować się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W praktyce umożliwi to organom podatkowym windykację opłat na zasadach analogicznych jak w przypadku zobowiązań podatkowych.

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorców, ze szczególnym naciskiem na kwestie regulacyjne oraz postępowania cywilne i administracyjne. Jesteśmy doświadczeni w reprezentowaniu przedsiębiorców przed organami administracji, w tym w postępowaniach dotyczących obowiązków i danin publicznych oraz sporach przed sądami administracyjnymi. Projektujemy i wdrażamy wewnętrzne procedury compliance mające na celu uniknięcie ryzyk prawnych i zapewnienie zgodności działania przedsiębiorstw z przepisami prawa, a w przypadku identyfikacji naruszeń zajmujemy się „reagowaniem kryzysowym” ad hoc.

Nasze doświadczenie łączymy ze znajomością specyfiki sektora rynku napojów alkoholowych oraz sektora mediowego i rynku reklamy.

W związku ze zbliżającymi się zmianami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oferujemy naszym Klientom wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z dostosowaniem ich działalności do nowych przepisów regulacyjnych.

Uprzejmie prosimy o kontakt, jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w ww. zakresie, bądź wsparciem we wszelkich kwestiach regulacyjnych lub kontraktowych dotyczących rynku napojów alkoholowych, sektora mediowego i rynku reklamy.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.