Spółka akcyjna oraz spółka komandytowo- akcyjna – sprawdź jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy, regulujące funkcjonowanie spółek są nieustannie modyfikowane.  30 sierpnia 2019 r. została uchwalona nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798; dalej: „Ustawa”), która wprowadza nowe obowiązki dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Pierwsze z nowych regulacji weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 Obowiązkowa dematerializacja

 Główna zmiana jaka została wprowadzona Ustawą powoduje, że akcje wszystkich polskich spółek akcyjnych, a także spółek komandytowo–akcyjnych, muszą zostać zdematerializowane. Przez dematerializację należy rozumieć zmianę formy akcji z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie teleinformatycznym. Nowe obowiązki mają na celu przygotowanie tych dwóch typów spółek na zmiany związane z obligatoryjną dematerializacją akcji imiennych i na okaziciela oraz wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy. 

Zgodnie z zapisami Ustawy dematerializacja powinna formalnie nastąpić najpóźniej do 1 stycznia 2021 r., Jednak znaczną część obowiązków wynikających z nowelizacji należy zrealizować jeszcze w I połowie 2020 r. Co więcej pierwsze z wymagań – obligatoryjne posiadanie dedykowanej strony internetowej dla akcjonariuszy – weszło w życie już 1 stycznia 2020 r.

 Rejestr akcjonariuszy

Od 1 stycznia 2021 r.  akcje nie będą posiadać formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, bank powierniczy lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (spółki publiczne). Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powinien zapewnić bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych. Rejestr akcjonariuszy powinien być jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.

Dokumenty akcji będą podlegać złożeniu w spółce, a ich moc obowiązująca wygaśnie 1 stycznia 2021 r. Moc prawną uzyskają wówczas wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami Ustawy do 1 stycznia 2026 r. dokumenty akcji zachowają swoją moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, przysługujących mu praw udziałowych. Rejestr akcjonariuszy prowadzony przez dom maklerski lub bank powierniczy będzie podstawowym źródłem informacji o prawach uczestnictwa w spółce.

Strona internetowa

Ustawa wprowadziła od 1 stycznia 2020 r. obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz spółkę komandytowo-akcyjną strony internetowej

Strona internetowa powinna zawierać podstawowe dane spółki: pełną nazwę, adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON, informacje o zarządzie. Według postanowień Ustawy spółki mają obowiązek zamieszczania wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszeń w miejscach specjalnie wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami.

Ponadto począwszy od 1 stycznia 2020 r. adres strony internetowej spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej powinien zostać ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co istotne Ustawa zobowiązuje w terminie do 30 czerwca 2020 r. aby spółki  podjęły uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, podpisały umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, dokonały pierwszego (z pięciu obowiązkowych) wezwań akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Co grozi za niewykonanie nowych obowiązków?

Niewypełnienie przez spółkę nowych obowiązków, zwłaszcza zaś zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub dokonania wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji zostało obwarowane sankcją grzywny do 20 000 zł.

Dopuszczenie do wydania przez spółkę dokumentów na akcje lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Odpowiedzialność w wyżej wymienionych przypadkach spoczywa na osobach uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki.

  Harmonogram

 Poniżej podajemy istotne daty związane z dematerializacją akcji oraz innymi obowiązkami wynikającymi z Ustawy:

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.