Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej z punktu widzenia prawa pracy

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS CoV-2 w Polsce organy państwowe podejmują kolejne czynności mające na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania. Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”).

Poniżej prezentujemy  najważniejsze aspekty Rozporządzenia w kontekście prawa pracy.

Obowiązkowa kwarantanna po powrocie do kraju

Przepisy Rozporządzenia wprowadzają szczegółowe uregulowania w zakresie wprowadzonej obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny dla osób przekraczających granicę Polski. Od 20 marca 2020 r. do odwołania osoby przekraczające granicę w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu, powinny:

 1. przekazać funkcjonariuszom Straży Granicznej informacje o adresie zamieszkania lub pobytu, w którym dana osoba będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numer telefonu kontaktowego,
 2. następnie odbyć 14 dniową kwarantannę w miejscu zgłoszonym Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przekazują otrzymane informacje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rozporządzenie wyłącza obowiązek odbywania obowiązkowej kwarantanny przez osoby wykonujące czynności zawodowe m.in.:

 • w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach,
 • przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze,
 • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym,
 • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów unijnych,
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, w rozumieniu przepisów unijnych oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w ustawie o czasie pracy kierowców.
Obowiązek informacyjny osób świadczących pracę
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, osoba, która odbywa obowiązkową kwarantannę w związku z przekroczeniem granicy ma obowiązek:
 1. poinformować pracodawcę o fakcie odbywania obowiązkowej kwarantanny – informacja o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny może być przekazana pracodawcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon,
 2. dostarczyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny – takie oświadczenie osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę powinna dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, przy czym można złożyć je za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Złożenie przez osobę podlegającą obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie powoduje, iż przysługuje jej, za okres odbywania kwarantanny, wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby określonej w odrębnych przepisach. Następnie płatnik składek (pracodawca), który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje takie oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny w związku z powrotem do kraju.

Przepisy Rozporządzenie wskazują na konieczne elementy takiego oświadczenia. Oświadczenie osoby świadczącej pracę o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w związku z powrotem do kraju powinno zawierać:

 • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL, jeżeli go posiada
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia oraz zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny,
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Prawo do kontroli treści oświadczenia składanego przez osoby świadczące pracę

Przepisy Rozporządzenia przewidują, iż pracodawcy oraz podmioty zobowiązane do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby mają prawo do kontroli oświadczenia złożonego przez osobę świadczącą prace/ę w związku z odbywaniem obowiązkowej kwarantanny po powrocie do kraju.

W celu weryfikacji danych zawartych w tym oświadczeniu pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby ma możliwość wystąpienia do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wystąpienie to wymaga uzasadnienia.

Jak możemy pomóc?

Nasz Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w powyższym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.