Poświadczenie Zdolności Dywidendowej

Wypłaty na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych dokonywane być mogą z następujących tytułów prawnych:

  • dywidenda, w tym zaliczka na poczet dywidendy w trakcie roku obrotowego,
  • wynagrodzenie za umorzone udziały,
  • kwota likwidacyjna,
  • zwrot dopłat,
  • zwrot pożyczek na rzecz wspólników.


KPMG zatrudnia ekspertów z zakresu prawa, finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości, którzy w uzgodnionym zakresie przeprowadzają prace analityczne oraz sporządzają raport poświadczający zdolność dywidendową spółki w opisanym powyżej zakresie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją.