Nowelizacja ustawy o PPK – już obowiązuje

Pomimo dość krótkiego okresu obowiązywania ustawy o Pracowniczych Planach kapitałowych została ona już znowelizowana przez ustawodawcę.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (dalej „Ustawa o PPK”) wprowadziła m.in. następujące zmiany do dotychczasowych regulacji:

 • zmiany w definicjach: „osób zatrudnionych” (art. 2, pkt.1, ust.18 Ustawy PPK) oraz „wynagrodzenia” (art. 2, pkt.1, ust.40 Ustawy PPK)

​„osoby zatrudnione”

Nowelizacja poszerzyła katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński (czy też zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego).

W poprzednim stanie prawnym wymienione osoby wyłączone były z katalogu osób zatrudnionych i nie mogły być uwzględniane przy obliczaniu stanu zatrudnienia decydującego o terminie objęcia danego podmiotu reżimem ustawy o PPK.

„wynagrodzenie”

Nowe brzmienie terminu „wynagrodzenie” ma na celu zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK.

 • nowy obowiązek przekazywania informacji do PFR nałożony na podmioty wyłączone (art. 8 Ustawy PPK)

Obowiązujące przepisy zwalniają z obowiązku tworzenia PPK podmioty, które prowadzą PPE oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia oraz jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) kieruje do wszystkich podmiotów zatrudniających (nawet tych wyłączonych), które nie zawarły umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym je terminie wezwanie o dopełnienie tego obowiązku.

W celu uniknięcia niepotrzebnego wydłużenia procedur, znowelizowane przepisy wprowadzają, dla podmiotów zatrudniających, zwolnionych z tworzenia PPK, obowiązek przekazania informacji o spełnieniu warunków, które determinują czy podmiot ten jest zwolniony z tworzenia PPK czy nie.

 • ograniczenie limitu wpłat do PPK do 50 tys. dolarów rocznie (art. 25 Ustawy PPK)

Ustawa o PPK wprowadziła maksymalny limit dopłat na wszystkie rachunki PPK jego uczestnika. Limit ten, w danym roku kalendarzowym, stanowi równowartość (w złotych) kwoty 50 000 dolarów amerykańskich.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, po przekroczeniu tego limitu nie będzie możliwe dokonywanie dalszych wpłat i dopłat na rachunek uczestnika PPK.

 • umożliwienie przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku braku takiej możliwości – w postaci papierowej
 • umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego przy wezwaniu podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo przy przekazaniu do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK
 • wprowadzenie dodatkowego warunku do pobierania wynagrodzenia przez podmioty zarządzające PPK za osiągnięty wynik, w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz
 • uchylenie przepisów dotyczących terminu dokonywania wpłat w przypadku wypłacania wynagrodzenia w okresach krótszych niż miesiąc
 • wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania wpłaty powitalnej (art. 31§1 Ustawy PPK)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje temu uczestnikowi PPK, który jest nim co najmniej przez 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.

 • wprowadzenie przepisów pozwalających na samodzielną decyzję dotyczącą przystąpienia do PPK (art. 133 Ustawy PPK)

Dotychczasowe przepisy wskazywały wprost, że nie stosuje się ich do podmiotu zatrudniającego, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Znowelizowane przepisy przewidują, iż podmiot zatrudniający, o którym mowa powyżej, ma możliwość zadecydowania czy przepisy ustawy będą miały zastosowanie czy nie.

 • wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących wysokości wpłaty podstawowej
 • aktualizacja definicji reprezentowanej organizacji związkowej.

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. świadczy usługi m.in. w zakresie opracowywania regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK w spółkach, wspiera pracodawców w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK, doradza przy zawarciu umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową, przygotowania planu i harmonogramu wdrożenia PPK.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące znowelizowanych przepisów, bądź potrzebowali wsparcia w dostosowaniu dokumentacji, uprzejmie prosimy o kontakt.