Nowa ustawa wdrażająca IV Dyrektywę AML już obowiązuje

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Nowa Ustawa AML), która wdraża postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwanej IV Dyrektywą AML).

Najważniejsze zmiany obowiązujące instytucje obowiązane od 13 lipca 2018 r. to m.in.:

 • poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych, m.in. o instytucje pożyczkowe oraz podmioty świadczące usługi w zakresie tworzenia osób prawnych i zapewniania siedziby lub adresu dla prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego,
 • zmiany w zakresie definicji tzw. „transakcji ponadprogowej” i co do terminów ich raportowania do GIIF,
 • wprowadzenie w miejsce raportowania tzw. „transakcji podejrzanych” rozszerzonego obowiązku, zawiadamiania GIIF o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • zniesienie obowiązku prowadzenia rejestru „transakcji ponadprogowych” oraz „transakcji podejrzanych”,
 • wprowadzenie trójstopniowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (na poziomie europejskim, krajowym oraz na poziomie instytucji obowiązanej),
 • zmiany zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane (w tym uproszczonych i wzmożonych), jak również zmiany zasad odstępowania od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • wprowadzenie obowiązku posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie grupy,
 • istotna modyfikacji definicji beneficjenta rzeczywistego oraz wprowadzenia obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (a nie tylko podjęcia starań w celu jego ustalenia).

Należy także pamiętać, że postanowienia Nowej Ustawy AML odkładają do dnia 13 października 2019 r. utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w związku z czym realizacja obowiązków Instytucji obowiązanych z nim związanych także została odroczona do tej daty. Niemniej jednak w pozostałym zakresie Nowa Ustawa AML obowiązuje wszystkie instytucje obowiązane.

Kary administracyjne

Z tytułu naruszenia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Nowa Ustawa AML przewiduje sankcje m.in. w postaci nakazu zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności, cofnięcia koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności albo wykreślenia z rejestru działalności regulowanej oraz kary pieniężne, które mogą sięgać równowartości kwoty 5 mln Euro albo 10% obrotu danego podmiotu lub grupy (gdy instytucja objęta jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym).

Kancelaria D.Dobkowski proponuje wszechstronne wsparcie w obszarach związanych z dostosowaniem instytucji obowiązanych do wymogów Nowej Ustawy AML i wdrożeniem wymaganych procedur, a w szczególności:

 • przeprowadzenie analizy sytuacji instytucji obowiązanej w celu określenia obowiązków wynikających z Nowej Ustawy AML i zakresu niezbędnych zmian w wewnętrznych procedurach AML,
 • pomoc przy opracowaniu lub zmianie regulacji wewnętrznych oraz regulacji grupowych dostosowujących do wymagań Nowej Ustawy AML,
 • przeprowadzenie audytu prawnego w spółkach w celu określenia zakresu i sposobu realizacji obowiązku przekazywania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • przeprowadzanie szkoleń wymaganych przez Nową Ustawę AML,
 • reprezentowanie instytucji obowiązanych przed organami nadzorczymi.