Legal Newsletter

Prezentujemy najnowsze wydanie alertu wskazującego na obowiązki jakich dopełnić należy w stosunku do członków zarządu, w związku z zatwierdzaniem roku finansowego 2015.

Zapraszamy do lektury

KPMG Legal Newsletter - Październik 2017Legal Newsletter – Październik 2017

 • Apteka dla aptekarza
 • Nowe zasady reklamowania kredytów hipotecznych
 • Odpowiedzialność spółki przejmującej za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
 • Nowości w prawie

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Październik 2017 (PDF, 0,9 MB)
GBEnglish Version (PDF, 0,9 MB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 0,9 MB)

Numery archiwalne

KPMG Legal Newsletter - Lipiec 2017Legal Newsletter – Lipiec 2017

 • Obowiązkowa dematerializacja akcji w spółkach prawa handlowego
 • Najnowsze zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim
 • Ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych we własność czyli główne założenia projektu ustawy opracowywanej przez rząd
 • Co już wiemy o nowych krajowych przepisach o ochronie danych osobowych
 • Nowości w prawie

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Lipiec 2017 (PDF, 0,9 MB)
GBEnglish Version (PDF, 0,9 MB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 0,9 MB)

KPMG Legal Newsletter - Marzec 2017Legal Newsletter – Marzec 2017

 • Kogo i jakich umów dotyczą nowe zasady rozliczania umów zlecenia
 • Zwoływanie zgromadzeń wspólników – zagadnienia praktyczne
 • Nowe rozwiązania unijne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Nowości w prawie

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Marzec 2017 (PDF, 2,02 MB)
GBEnglish Version (PDF, 2,02 MB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 2,02 MB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Nowe obowiązki pracodawców zagranicznych delegujących swoich pracowników do Polski – przypomnienie

Pobierz:

PDFPLGBDELegal Alert – Wrzesień / September 2016 (PDF, 495 KB)

KPMG Legal NewsletterLegal Newsletter

 • Składanie rezygnacji przez członków zarządu – wątpliwości rozstrzygnięte,
 • Wybrane obowiązki administratorów danych osobowych w świetle nowego Rozporządzenia Unijnego w sprawie ochrony danych osobowych,
 • Zmiany w Prawie upadłościowym,
 • Nowe ograniczenia dla farm wiatrowych w Polsce,
 • Zmiany w prawie

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Sierpień 2016 (PDF, 1 MB)
GBEnglish Version (PDF, 1 MB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 1 MB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Zatwierdzenie roku 2015 – wspólnicy powinni pamiętać o przedłużeniu mandatu członkom zarządu

Pobierz:

PDFPLGBLegal Alert – Czerwiec / Czerwiec 2016 (PDF, 446 KB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Jak przygotować się na Brexit?

Pobierz:

PDFPLLegal Alert – Czerwiec / Czerwiec 2016 (PDF, 306 KB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Nowe rozporządzenie unijne dotyczące przetwarzania danych osobowych gotowe – czekają nas duże zmiany.

Pobierz:

PDFPLGBDELegal Alert – Maj / May 2016 (PDF, 534 KB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Nowa ustawa o elektrośmieciach – najważniejsze zmiany.

Pobierz:

PDFPLGBDELegal Alert – Kwiecień / April 2016 (PDF, 440 KB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Nowe prawo pierwokupu przy zbywaniu udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ostatnia szansa na uniknięcie ograniczeń.

Pobierz:

PDFPLGBDELegal Alert – Kwiecień / April 2016 (PDF, 614 KB)

KPMG Legal NewsletterLegal Newsletter

 • Prawo Restrukturyzacyjne – zarys najważniejszych nowych regulacji,
 • Nowa instytucja prawa upadłościowego – sprzedaż majątku upadłego w ramach przygotowanej likwidacji,
 • Nowy tryb uznawania klauzul umownych za abuzywne,
 • Nowy wymiar ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego – ustawa o kontroli niektórych inwestycji,
 • Pierwokup nieruchomości – nowe uprawnienia gmin w oparciu o ustawę o rewitalizacji,
 • Zmiany w prawie

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Marzec 2016 (PDF, 1 MB)
GBEnglish Version (PDF, 1 MB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 1 MB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Projekt ustawy o delegowaniu pracowników,
 • Propozycje zmian w zakresie umów cywilnych.

Pobierz:

PDFPLGBDELegal Alert – Luty / February 2016 (PDF, 340 KB)

KPMG Legal NewsletterLegal Newsletter

 • Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej – omówienie najważniejszych zmian
 • Nowe ograniczenia w procesie nabywania nieruchomości rolnych
 • Nowe zasady dotyczące wycinki drzew
 • Wynagrodzenie prawno-autorskie
 • Zmiany w prawie

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Grudzień 2015 (PDF, 1157 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1178 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 1153 KB)

KPMG Legal AlertLegal Alert

 • Nowe zasady zawierania umów o pracę już od lutego 2016
 • New Rules for Conclusion of Employment Contracts as from February 2016

Pobierz:

PDFPLGBLegal Alert – Grudzień / December 2015 (PDF, 615 KB)

KPMG Legal NewsletterW bieżącym numerze:

 • Odpowiedzialność prokurenta bliższa odpowiedzialność zarządu,
 • Zmiana definicji dłużnika niewypłacalnego powoduje od 1 stycznia 2016 istotne konsekwencje dla członków organów zarządzających,
 • Odpowiedzialność karna wykonawcy za złożenie nieprawdziwych informacji w przetargu publicznym z tytułu tzw. oszustwa przetargowego,
 • Umowy autorskie – Rodzaje licencji autorskich,
 • Zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Wrzeień 2015 (PDF, 1111 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1125 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 1077 KB)

KPMG Legal NewsletterStyczeń 2015:

 • Zawieszenie członka zarządu spółki z o.o. w czynnościach,
 • Skutki ważne dla spółki i samego członka zarządu,
 • Bankowy tytuł egzekucyjny – planowane zmiany,
 • Nowe zasady ochrony znaków towarowych czarno-białych,
 • Umowy autorskie – rodzaje umów; forma umów,
 • Zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Styczeń 2015 (PDF, 2550 KB)
GBEnglish Version (PDF, 2476 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 2485 KB)
KPMG Legal NewsletterWydanie specjalne – Styczeń 2015:

 • Odpowiedzialność osobista menedżerów za porozumienia naruszające konkurencję,
 • Personal liability for establishment of an agreement distorting competition.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Styczeń 2015 (PDF, 468 KB)
GBEnglish Version (PDF, 468 KB)

KPMG Legal Newsletter 10-2013Lipiec 2014:

 • Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki,
 • Kodeks Budowlany – planowana nowa kompleksowa regulacja procesu inwestycyjnego,
 • Podrabianie i przerabianie dokumentów w obrocie gospodarczym,
 • Umowy autorskie – nieporozumienia w umowach; ustawowe ograniczenia,
 • Zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Sierpień 2014 (PDF, 1271 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1273 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 1223 KB)

KPMG Legal Newsletter 10-2013Marzec 2014:

 • Umowy autorskie, pola eksploatacji,
 • Umowa o Roboty Budowlane,
 • Zmiana Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Nowy wierzyciel może skorzystać ze starych zabezpieczeń wierzytelności,
 • Zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Marzec 2014 (PDF, 2040 KB)
GBEnglish Version (PDF, 2486 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 2436 KB)

KPMG Legal Newsletter 10-2013Październik 2013:

 • kilka uwag o podwyższeniu kapitału zakładowego sp. z o.o. na mocy postanowień umowy spółki,
 • przedsiębiorstwo a jego składniki – problemy praktyczne,
 • pomoc dla pracowników musi być zróżnicowana,
 • zażalenie na wyrok kasatoryjny w praktyce
 • zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Październik 2013 (PDF, 2028 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1997 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 2700 KB)

KPMG Legal Newsletter 05-2013Maj 2013:

 • nie tylko menadżerowie odpowiedzialni za przestępstwo nadużycia zaufania na szkodę spółki (art. 296 §1 k.k.),
 • nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 • nowelizacja ustawy o MSiG, co z obowiązkiem przechowywania Monitora w firmach,
 • zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Maj 2013 (PDF, 2028 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1997 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 1996 KB)

KPMG Legal Newsletter 02-2013Luty 2013:

 • środki ochrony pracodawcy w przypadku bezzasadnego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • skutki procesowe podziału przez wydzielenie,
 • opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
 • mniej formalności po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Luty 2013 (PDF, 758 KB)
GBEnglish Version (PDF, 770 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 740 KB)

KPMG Legal Newsletter 10-2012Październik 2012:

 • odnawialne źródła energii – projekt nowej regulacji,
 • obciążenie wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział hipoteką istniejącą na udziale we współwłasności – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2012 roku,
 • niedozwolone postanowienia w zakresie klauzul zmiennego oprocentowania,
 • dywidenda rzeczowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prawo pracownika do odpoczynku od pracy: dobowego i tygodniowego,
 • zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Październik 2012 (PDF, 940 KB)
GBEnglish Version (PDF, 933 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 968 KB)

KPMG Legal Newsletter 06-2012Czerwiec 2012:

 • ochrona nazwy używanej na oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • wpływ przelewu wierzytelności przyszłej na sytuację dłużnika,
 • wykładnia oświadczeń woli w polisach D&O,
 • co zrobić, gdy organ zaktualizuje opłatę z tytułu użytkowania wieczystego,
 • zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Czerwiec 2012 (PDF, 968 KB)
GBEnglish Version (PDF, 977 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 954 KB)

KPMG Legal Newsletter 03-2012Marzec 2012:

 • ryzyka i niejasności wynikające z nowej regulacji prawnej przedsięwzięć deweloperskich,
 • nowa ustawa o kredycie konsumenckim,
 • delegowanie pracowników do pracy za granicę,
 • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów w świetle nowej ustawy – prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiot leczniczy, jako przedsiębiorca według prawa o działalności leczniczej – nowe formy prowadzenia działalności leczniczej i praktyk zawodowych,
 • zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Marzec 2012 (PDF, 1350 KB)
GBEnglish Version (PDF, 1330 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 1340 KB)

KPMG Legal Newsletter 12-2011Grudzień 2011:

 • bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy – o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r.,
 • nowe regulacje dotyczące umów deweloperskich,
 • delegowanie pracowników do pracy za granicę,
 • wybrane zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu grupowym,
 • ważne zmiany w procesie cywilnym,
 • zmiany w prawie,
 • prawo prywatne międzynarodowe w 2011 r.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Grudzień 2011 (PDF, 983 KB)
GBEnglish Version (PDF, 924 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 880 KB)

KPMG Legal Newsletter 09-2011Wrzesień 2011:

 • egzekucja roszczeń cywilnych w Unii Europejskiej,
 • tryby likwidacji oddziału zagranicznego przedsiębiorcy,
 • zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Wrzesień 2011 (PDF, 640 KB)
GBEnglish Version (PDF, 659 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 650 KB) | Version Française (PDF, 627 KB)

KPMG Legal Newsletter 05-2011Maj 2011:

 • egzekucja roszczeń cywilnych w Unii Europejskiej,
 • tryby likwidacji oddziału zagranicznego przedsiębiorcy,
 • zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • zmiany w prawie.

Pobierz:

PDFLegal Newsletter – Maj 2011 (PDF, 677 KB)
GBEnglish Version (PDF, 738 KB) | DEDeutsche Fassung (PDF, 694 KB)