Legal Alert – Zmiany w prawie pracy

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy, wynikające z uchwalonych w ostatnim czasie przepisów prawa. Zmiany te mogą mieć istotny wpływ na obowiązki pracodawców zarówno wobec obecnych pracowników, jak i w odniesieniu do umów, które będą zawierane po dniu wejścia w życie poszczególnych nowelizacji.

Zmiany dokonane Ustawą z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Stanowią one, że pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika oraz przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przepisy prawa pracy nie wskazują również obowiązkowego okresu przechowywania powyższej dokumentacji. Obowiązujący jeszcze 50-letni okres przechowywania wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i jest ewenementem na skalę europejską.

Przepisy wskazanej wyżej ustawy z dnia 10 stycznia br. przewidują m.in. skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019r. Wprowadzają również możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej.

Konsekwencją uchwalonych zmian było dokonanie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie:

  • obowiązków pracodawcy dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym zamiany formy prowadzenia dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
  • obowiązków informacyjnych wobec pracowników i byłych pracowników,
  • zwrotu pracownikom dokumentacji pracowniczej oraz zniszczenia dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, w przypadku nieodebrania ich od pracodawcy
  • rozszerzenia uprawnień pracodawcy o możliwość żądania od pracownika określonych informacji przy nawiązywaniu stosunku pracy,
  • sposobu wypłaty wynagrodzenia.

Wskazane wyżej zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

W związku z obniżeniem wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej, a tym samym obniżeniem wieku ukończenia gimnazjum (15 lat), niezbędnym stało się wprowadzenie stosownych zmian do Kodeksu pracy w zakresie definicji pracownika młodocianego oraz wprowadzenia wyjątkowej dopuszczalności zatrudniania osób, które ukończyły gimnazjum nie mając 15 lat.

Mając na uwadze, że we wrześniu bieżącego roku na rynku pracy pojawią się pierwsi absolwenci gimnazjum, którzy rozpoczęli spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 jako sześciolatki, znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem
1 września 2018r.  

Zmiany wynikające z Ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Z dniem 1 marca 2018 r. weszły w życie nowe uregulowania, które wprowadziły zakaz handlu oraz zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, w niedziele i święta, a także zakaz powierzania pracownikom i osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonywania pracy w handlu, jak również innych czynności związanych z handlem. Nowa ustawa wprowadziła również ograniczenie handlu oraz ograniczenie powierzania pracy w handlu w Wigilię i Wielką Sobotę.

W ślad za powyższymi regulacjami uchwalone zostały zmiany do Kodeksu pracy w zakresie dni wolnych od pracy, zakazu pracy w święta oraz rekompensaty za pracę w niedziele i święta. 

Omówione wyżej nowe uregulowania prawne mogą wiązać się z koniecznością dostosowania regulacji wewnętrznych obowiązujących u pracodawców do nowych przepisów.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące znowelizowanych przepisów, bądź potrzebowali wsparcia w dostosowaniu dokumentacji, uprzejmie prosimy o konta