Legal Alert – Pracownicze Plany Kapitałowe

Od poniedziałku (1 lipca 2019 r.) pierwsza grupa podmiotów zostaje objęta obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.
Podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób  muszą pamiętać, że już od najbliższego poniedziałku – 1 lipca 2019 roku, zostaną objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa PPK).

Pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) tworzą nowy, dobrowolny system oszczędzania, będący uzupełnieniem emerytury z ZUS-u. Zostały stworzone w celu systematycznego odkładania wybranych kwot z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia.

Kim jest podmiot zatrudniający?

Obowiązek stosowania Ustawy PPK ustawodawca nakłada na podmioty zatrudniające, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 Ustawy PPK na:

 • pracodawców, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy,
 • nakładców,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
 • zleceniodawców,
 • podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Jeśli Państwa firma spełnia powyżej wskazane warunki i zatrudnia co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku), to powinni Państwo jak najszybciej podjąć działania w celu utworzenia PPK dla osób zatrudnionych.

Najpóźniej do:

 • 25 października 2019 roku zobowiązani są Państwo do podpisania umowy o zarządzenie PPK,
 • 12 listopada 2019 roku do podpisania umów na prowadzenie PPK.

Dla kogo PPK?

Zgodnie z Ustawą PPK, osoba zatrudniona, dla której pracodawca musi wdrożyć PPK, to:

 • pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Ustawie PPK);
 • osoba fizyczna wykonująca pracę nakładczą, która ukończyła 18. rok życia;
 • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji

– podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Oznacza to, że do PPK nie będą należeć wyłącznie pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, ale również osoby świadczące pracę na innej podstawie prawnej.

Do PPK nie będą mogły przystąpić osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło (poza  ustawowymi wyjątkami), pracownicy tymczasowi oraz osoby samozatrudnione.

Wysokość wpłat na PPK

Wpłaty do PPK dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Są one finansowane zarówno przez pracodawcę jak i uczestnika PPK.

 Wpłata podstawa (obligatoryjna)Wpłata dodatkowa (dobrowolna)
Wpłaty pracodawcy1,5% wynagrodzenia bruttodo 2,5% wynagrodzenia brutto
Wpłaty pracownika2% wynagrodzenia brutto*do 2% wynagrodzenia brutto

*Wpłata podstawowa pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem że jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. oferuje pomoc prawną pracodawcom, którzy są zobowiązani do wdrożenia PPK

Zdajemy sobie sprawę, iż ustawa o PPK jest wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Wiąże się ona bowiem z koniecznością wdrożenia szeregu nowych regulacji wewnętrznych. W związku z tym, zespół naszych specjalistów dedykowanych PPK pomaga pracodawcom w zakresie:

 • opracowania regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK,
 • wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • zawierania umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową (w tym weryfikacja warunków umów zaproponowanych przez instytucje finansowe),
 • reprezentowania podmiotu zatrudniającego w rozmowach ze stroną społeczną,
 • zapewnienia zgodności transferu danych pracowniczych poza zakład pracy z punktu widzenia ochrony danych osobowych,
 • wypełnienia obowiązków informacyjnych pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.