Legal Alert – Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Przypominamy, że w dniu 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).

Docelowo ograniczenie handlu przewidziane tą ustawą będzie obowiązywało we wszystkie niedziele i święta. Na podstawie przepisów przejściowych w 2018 roku nie będzie ono miało jednak zastosowania w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a w 2019 roku w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego (o ile niedziele nieobjęte w tych latach zakazem nie będą przypadały w święto).Dni 11 i 18 marca 2018 r. będą zatem pierwszymi niedzielami, kiedy obowiązywać będzie ograniczenie prowadzenia handlu.

Warto wskazać, że ustawa zawiera liczne wyjątki, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Z drugiej strony ograniczenie liczby dni handlowych wiązać się może ze zmniejszeniem przychodów przedsiębiorcy przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu kosztów. Z tych względów zachęcamy do szerszego przeanalizowania możliwości zgodnego z ustawą prowadzenia handlu i wykonywania czynności związanych z handlem w określonej placówce handlowej.

W świetle nowych przepisów warto zwrócić przede wszystkim uwagę na takie aspekty jak:

  • potrzeba ustalenia, czy dany podmiot wykonuje czynności związane z handlem oraz mieści się w definicji placówki handlowej;
  • rozróżnienie czynności objętych zakazem handlu i czynności dozwolonych;
  • wyjątki od zakazu handlu oraz zasady ich stosowania;
  • wymóg właściwego udokumentowania przeważającej działalności gospodarczej uprawniającej do skorzystania z poszczególnych wyjątków od zakazu handlu;
  • wpływ nowych przepisów na relacje z wynajmującymi / najemcami (np. zakres dopuszczalności renegocjacji umów najmu);
  • kwestie pracownicze, wynikające z redukcji liczby dni roboczych w miesiącu (umowy o pracę, regulaminy, itp.).

W ramach powyższych aspektów dokonamy analizy zakresu prowadzonej przez Państwa działalności w celu potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań. Jesteśmy również gotowi przedstawić nasze rekomendacje odnośnie możliwości zastosowania wyjątków od zakazu prowadzenia handlu w danej placówce oraz ewentualne  propozycje w zakresie wprowadzenia nowego modelu biznesowego, zapewniającego zgodność prowadzonej działalności z nowymi regulacjami. Oferujemy także naszą pomoc w zakresie renegocjacji umów komercyjnych i pracowniczych, co pozwoliłoby Państwu na zredukowanie kosztów działalności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.