Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Umowy w obrocie gospodarczym / prawo kontraktów

Kancelaria D.Dobkowski sp.k. specjalizuje się w doradztwie z zakresu kontraktów handlowych i umów w obrocie gospodarczym. Projektując treść umów łączymy zwięzłość i jednoznaczność ich postanowień z wyczerpującym ujęciem istotnych dla klienta celów transakcji.

Umowy w obrocie gospodarczym/prawo kontraktów

Do kompetencji ściśle prawnych dodajemy znajomość specyfiki danej branży i uwarunkowań biznesowych. Naszym dodatkowym atutem jest współpraca z innymi podmiotami z Grupy KPMG w zakresie doradztwa gospodarczego, finansowego i audytu.
Tego rodzaju wiedza i doświadczenie pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów z dowolnego sektora gospodarki.

Niezależnie od obowiązującej w polskim prawie zasady swobody umów (freedom of contract, liberté contractuelle, Vertragsfreiheit), przy negocjowaniu warunków kontraktów czuwamy nad ich zgodnością z prawem, przestrzeganiem dobrych obyczajów i zasad uczciwego obrotu. Tym samym jesteśmy w stanie zadbać w interesie klienta zarówno o prawidłowość umowy jak i o zabezpieczenie jej wykonalności.

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy, począwszy od analizy celów, dopasowania optymalnych sposobów ich osiągnięcia, sprawdzenia wiarygodności kontrahenta, etapu ofertowego, organizowania przetargów, przygotowania listów intencyjnych, zawierania umów przedwstępnych, poprzez prowadzenie negocjacji, opracowanie zasadniczych umów wraz z niezbędną dokumentacją, ustanawianie zabezpieczeń, a skończywszy na egzekwowaniu prawidłowego wywiązywania się kontrahentów naszych Klientów ze zobowiązań. W razie potrzeby dochodzimy wykonania umów w postępowaniach polubownych, sądowych i arbitrażowych.

Dokonujemy analiz zgodności umów z prawem (compliance) oraz badamy je pod kątem skuteczności i ryzyk prawnych (due diligence) – w oparciu o prawo polskie, obce systemy prawne, ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz zasady prawa międzynarodowego.

Przygotowujemy umowy dotyczące inwestycji realizowanych ze środków unijnych (np. umowy z instytucjami wdrażającymi i beneficjentami, obsługa prawna konsorcjów firm korzystających z pomocy).

Problematyka kontraktowa, w ramach naszego doradztwa obejmuje m.in.:

 • wdrożenia systemów i infrastruktury IT (platformy sprzętowe, umowy licencyjne), dostawy urządzeń i linii produkcyjnych, obrót i wykorzystanie technologii,
 • obrót handlowy krajowy i międzynarodowy, stosowanie międzynarodowych reguł wykładni terminów handlowych „Incoterms”,
 • obsługę sieci telekomunikacyjnych oraz usługi oparte na Internecie,
 • sporządzanie umów dla grup produkcyjno-handlowych, sieci dystrybucyjnych, sieci sprzedaży o zasięgu ogólnokrajowym (umowy komisowe, agencyjne, franchising, umowy dealerskie, najem powierzchni),
 • obrót produktami przemysłowymi, dobrami konsumpcyjnymi, surowcami i energią,
 • obsługę inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, zakupy inwestycyjne (inwestycje w budynki i nieruchomości, budowa sieci telekomunikacyjnych, umowy o roboty budowlane, umowy projektowe, inwestycje w technologie i środki trwałe, transfery własności przemysłowej),
 • obrót własnością intelektualną, marketing i reklama, e-commerce (transfery, licencje, ochrona praw autorskich, ochrona marki, korzystanie ze znaków towarowych),
 • umowy spółek, share purchase agreements (SPA), umowy restrukturyzacyjne, M&A,
 • umowy transportowe i spedycyjne,
 • gospodarcze korzystanie ze składników majątku przedsiębiorstw (najem, dzierżawa, leasing itp.),
 • zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów (gwarancje, zastawy rejestrowe, zastawy na przedsiębiorstwie i zapasach (floating charge), hipoteki, akredytywy, kary umowne, kaucje),
 • cesje umów, obrót wierzytelnościami,
 • umowy dotyczące kompleksowych usług dla przedsiębiorstw, np. usług utrzymania ruchu (facility management),
 • outsourcing usług,
 • umowy z kadrą zarządzającą i pracownikami,
 • analizy umów (due diligence poprzedzające przejęcia i łączenia spółek).