Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Spory sądowe, postępowanie arbitrażowe, zarządzanie ryzykiem

D.Dobkowski sp.k. dysponuje zespołem adwokatów i radców prawnych posiadających bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia krajowych/międzynarodowych sporów sądowych oraz postępowań arbitrażowych obejmujących pełne spectrum dziedzin prawa i rodzajów postępowań. Powyższe obejmuje również reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach przed Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Spory sądowe, postępowanie arbitrażowe i mediacje

  • Do prowadzenia każdej ze spraw dobierany jest indywidualnie zespół prawników specjalizujących się nie tylko w danym rodzaju postępowania, ale również
    w dziedzinie prawa objętej sporem.
  • Wspomagamy Klientów w zarządzaniu sprawami spornymi również na etapie przedsądowym, celem efektywnego minimalizowania ryzyka prawnego oraz optymalizacji związanych z tym kosztów.
  • Oferujemy także kompleksowe audyty prawne nakierowane na możliwość realizacji przez przedsiębiorcę roszczeń procesowych i/lub na określenie ryzyka podniesienia w stosunku do niego takich roszczeń.

Prowadzone przez nas postępowania sądowe dotyczą w szczególności:

Spraw cywilnych i gospodarczych – świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania wszelkich pism procesowych, w tym w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi – krajowymi i zagranicznymi.

Z uwagi na wieloletnie funkcjonowanie na rynkach finansowych szczególne znaczenie ma w Kancelarii praktyka sporów korporacyjnych (z uwzględnieniem problematyki upadłościowej).

Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Nasze usługi obejmują przygotowanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, skarg do sądu oraz innych pism procesowych. W ramach usług wealth & asset management występujemy w postępowaniach spadkowych toczących się w kraju i za granicą.

Spraw z zakresu prawa pracy – w głównej mierze reprezentujemy pracodawców w procesach dotyczących roszczeń pracowniczych, w szczególności w sprawach wynagrodzenia za pracę, roszczeń wynikających z rozwiązania stosunku pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.

Spraw administracyjnych – reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska oraz w sprawach dotyczących postępowań podatkowych i celnych.

Spraw karnych – zespół doświadczonych adwokatów prowadzi sprawy dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz postępowania z zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej.

Świadczymy także wsparcie dla Klientów w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez:

  • przegląd organizacyjnej i operacyjnej struktury spółki oraz określanie kluczowych obszarów ryzyka odnoszących się do indywidualnej odpowiedzialności każdego z członków zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu,
  • weryfikowanie czy zasady ładu oraz podejmowania decyzji w spółce pozwalają na jasne przyporządkowanie obowiązków i odpowiedzialności między poszczególnymi członkami zespołu zarządzającego lub kluczowego personelu.

W oparciu o ustalenia z naszego przeglądu oraz informację zwrotną uzyskaną od spółki, przedstawiamy rekomendację co do istniejącej struktury oraz prawidłowego przyporządkowania aktywności i obowiązków zgodnie z obowiązkami danych osób z zespołu zarządzającego.

Zależnie od natury konkretnych, wchodzących w grę ryzyk, nasze rekomendacje mogą zawierać ogólne sugestie lub szczegółowe sformułowania nowych dokumentów i regulaminów lub zmiany do już istniejących.