Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Prawo geologiczne i górnicze / gaz łupkowy

D.Dobkowski sp.k. dysponuje zespołem prawników posiadających szeroką wiedzę popartą praktyką w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy oferować Klientom specjalistyczne usługi prawne. Są one kierowane głównie do firm i inwestorów z sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, obejmującego również podziemne zgazowywanie węgla (UCG) oraz z sektora poszukiwania i wydobycia ropy i gazu (w tym gazu łupkowego).

Prawo geologiczne i górnicze/gaz łupkowy

Posiadamy doświadczenie w pracy z wieloma przedsiębiorstwami z branży poszukiwawczo-wydobywczej, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Oferujemy pomoc prawną Klientom, którzy planują w Polsce działalność, na jaką konieczne jest uzyskanie koncesji geologicznych. Nasza wiedza, doświadczenie i znajomość branży pozwalają przedsiębiorcom na realizację ich planów i zamierzonych inwestycji.

Nasze usługi

Oferta naszych usług jest zawsze indywidualnie dopasowywana do potrzeb naszych Klientów i obejmuje w szczególności:

Udział w procesie uzyskiwania koncesji geologicznych

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne przy tworzeniu wniosków koncesyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin (w tym również wniosków składanych w trybie „open door”) oraz w prowadzeniu związanych z nimi postępowań administracyjnych. Posiadamy także doświadczenie w postępowaniach dotyczących przeniesienia koncesji oraz zmiany zakresu prac objętych koncesją. Współpracujemy z firmami geologicznymi w zakresie przygotowywania projektów robót geologicznych.

Nadzór w realizacji obowiązków koncesyjnych

Na potrzeby naszych Klientów weryfikujemy dokumentację koncesyjną pod kątem prawidłowego wypełniania warunków koncesji, jak również czuwamy nad prawidłowym i terminowym składaniem dokumentacji wymaganej w trakcie obowiązywania koncesji oraz nad raportowaniem postępu prac koncesyjnych.

Przenoszenie koncesji

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną związaną z procedurą przenoszenia koncesji zarówno w ramach grup kapitałowych jak też na rzecz podmiotów spoza grupy (w tym także doradztwo przy zawieraniu umów typu „Farm-out”). Świadczymy usługi w zakresie nabywania projektów o różnym stopniu zaawansowania.

Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

W przypadku, gdy dla planowanych robót geologicznych konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, zajmujemy się przygotowaniem wniosku, oraz czuwamy nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Zapewniamy utrzymanie właściwych relacji inwestora z organami gmin oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, które uczestniczą w tym procesie.

Wspieranie inwestorów w kontaktach z przedstawicielami władz lokalnych oraz mieszkańcami

Uczestniczymy w spotkaniach z przedstawicielami samorządów oraz mieszkańcami gmin, na których terenie planowane są inwestycje. Czuwamy nad przekazywaniem rzetelnych informacji dotyczących prawnych aspektów związanych z prowadzeniem prac objętych zakresem koncesji.

Przygotowywanie i negocjowanie umów z właścicielami nieruchomości i wykonawcami prac

Pomagamy inwestorom przystępującym do prac w terenie w przygotowaniu umów z właścicielami nieruchomości oraz w prowadzeniu negocjacji warunków udostępnienia terenu. Ponadto bierzemy udział w negocjowaniu umów z kontrahentami, wykonawcami prac i samorządami oraz uczestniczymy przy zawieraniu umów dotyczących udostępniania informacji geologicznej posiadanej przez inne podmioty.

Doradztwo prawne w zakresie inwestycji

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie inwestycji prowadzonych w sektorze poszukiwawczym i wydobywczym, obejmujące prawne aspekty finansowania inwestycji, pozyskiwania nieruchomości oraz uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych.

Opiniowanie aktów normatywnych

W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się ponadto opiniowaniem aktów normatywnych związanych z działalnością koncesjonowaną w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin oraz reprezentujemy przedsiębiorców w kontaktach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie potrzeb i kierunków zmian ustawodawstwa.