Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Nowości w prawie

Maria Pazio-Witkowska, Radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polska

Nowe Prawo wodne

W Komisjach sejmowych, po drugim czytaniu, trwają prace nad nową ustawą Prawo wodne, implementującej Ramową Dyrektywę Wodną oraz proponującą szereg nowych regulacji. Projekt wprowadza rozwiązania dotyczące m.in.: powołania nowej jednostki – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które wykonywać będą w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód i nieruchomości związanych z wodami stanowiących własność Skarbu Państwa; systemu naliczania i poboru opłat za usługi wodne czy zgód wodnoprawnych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W Rządowym Centrum Legislacji trwa opiniowanie oraz konsultacje publiczne nad długo oczekiwaną nową Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy implementują do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dostosowują porządek prawny do rekomendacji międzynarodowych Finacial Action Task Force (FATF), zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – Moneyval (funkcjonującym przy Radzie Europy). Projekt ustawy zawiera szereg nowych regulacji m.in. poszerza katalog instytucji obowiązanych, wprowadza przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego, doprecyzowuje wiele kwestii np. dotyczących rodzaju informacji, które muszą być przekazywane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, modyfikuje kary finansowe za naruszenie obowiązków informacyjnych. Ustawodawca przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt nowej Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W Rządowym Centrum Legislacji trwają uzgodnienia oraz konsultacje publiczne Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Celem ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym poprzez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG. Projekt definiuje pojęcia związane z rynkiem paliw alternatywnych takie jak „pojazd elektryczny”, czy „ładowanie pojazdu”, określa rodzaje punktów ładowania, jak również rozstrzyga szereg wątpliwości związanych obecnie z inwestycjami w stacje ładowania elektrycznych samochodów. Proponowane przepisy nakładają również nowe obowiązki na operatorów sieci dystrybucyjnych oraz organy samorządu terytorialnego. Przewidywane wejście w życie ustawy to styczeń 2018 r.

Indywidualny rachunek składkowy dla płatników

29 maja 2017 r. opublikowano Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1027), wprowadzającą indywidualny rachunek składkowy, na który wpływać ma jedna wpłata za wszystkie należności, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Przypisanie indywidualnego
numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem. Po otrzymaniu składek ZUS będzie rozdysponowywał środki między poszczególne fundusze i ich dysponentów. Ustawa przewiduje także zmiany w zakresie wydawania przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zmienią się także zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez płatnika składek na koncie – najpierw będą regulowane najstarsze zaległości w składkach. Pierwsze przepisy zaczną obowiązywać 1 października 2017 r., kolejne od 1 stycznia 2018 r.

Obligacje

22 czerwca 2017 r. opublikowano Ustawę o obligacjach (Dz. U. 2017.1199). Projekt umożliwia zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisję obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. Ustawa weszła w życie 23 czerwca 2017 r.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności

W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem Ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Zakłada on, że nowo powstała Inspekcja przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które zostaną zlikwidowane, a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Nowa instytucja będzie podlegać ministrowi rolnictwa. Zgodnie z uzasadnieniem projektu wprowadzanej ustawy skonsolidowany nadzór nad produkcją żywności w Polsce jest konieczny – ma zapewnić jej wysoki poziom bezpieczeństwa oraz podnieść jakość. Skonsolidowanie ma przyczynić się ponadto do wyeliminowania nieuczciwych praktyk w handlu żywnością (np. fałszowania żywności).

Zródło: Legal Newsletter Lipiec 2017