Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Najnowsze zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

Renata Kulpa, Radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polska

Uchwalona w dniu 23 marca 2017 r. ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wprowadza nowe uregulowania nie tylko w odniesieniu do podmiotów, które w jakikolwiek sposób oferują konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, bądź na jakimkolwiek etapie pośredniczą w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny, ale także nowelizuje ustawę o kredycie konsumenckim. Zmiany wprowadzone nową ustawą dotkną również instytucje pożyczkowe, a także pośredników kredytów konsumenckich (nie tylko kredytów hipotecznych). Nowe uregulowania wejdą
w życie już z dniem 22 lipca 2017 r.

Instytucje pożyczkowe podmiotami regulowanymi

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami instytucje pożyczkowe będą podlegały wpisowi do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Nowo powstała instytucja pożyczkowa będzie mogła podjąć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do powyższego rejestru. Natomiast instytucje pożyczkowe prowadzące w dacie wejścia w życie nowelizacji działalność gospodarczą w zakresie udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego mają obowiązek dostosować się do nowych wymogów w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia nowelizacji w życie (tj. do 22 stycznia 2018 r.) i do tego czasu mogą kontynuować swoją działalność na dotychczasowych zasadach. Niespełnienie wymogu uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF spowoduje konieczność zaprzestania działalności, przy czym istotne jest, aby w powyższym terminie złożony został stosowny wniosek do KNF.

W przypadku nowopowstałych instytucji pożyczkowych ustawa obliguje KNF do rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych w ciągu 14 dni od jego złożenia. Natomiast w odniesieniu do istniejących już instytucji pożyczkowych termin na rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia lub uzupełnienia.

Wpisowi do rejestru podlegają takie informacje jak: firma instytucji pożyczkowej, siedziba i adres, numery KRS i NIP, a także imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków zarządu. Organ nadzorczy bada, czy spełnione są pozostałe ustawowe wymogi dotyczące prowadzenia działalności pożyczkowej, a w szczególności czy spółka została wyposażona w wymagany minimalny kapitał zakładowy (200.000 zł) oraz czy członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurent nie byli uprzednio prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.

Zmiany danych objętych wpisem do rejestru instytucji pożyczkowych powinny być zgłoszone do KNF najpóźniej w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

Znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, iż KNF zobowiązana jest niezwłocznie wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru w przypadku, gdy przestała ona spełniać wymogi ustawowe. Niezależnie od powyższego kredytodawca, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych podlega grzywnie do 500.000 zł.

Nadzór nad pośrednikami kredytów konsumenckich

Z dniem 22 lipca 2017 r. pośrednicy kredytowi w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim (a więc nie tylko pośrednicy kredytów hipotecznych) zostaną objęci obowiązkiem wpisu do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez KNF.

Nowe przepisy wprowadziły również wymogi odnośnie samych pośredników kredytowych. Od teraz mogą być nimi
wyłącznie: (i) osoby fizyczne, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ani za przestępstwa skarbowe, (ii) osoby prawne, których członkowie zarządu spełniają powyższy warunek, (iii) spółki nieposiadające osobowości prawnej, których wspólnicy spełniają warunek wskazany powyżej.

Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek pośrednika, a działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego może być rozpoczęta dopiero od dnia wpisu do rejestru. Podobnie jak w przypadku instytucji pożyczkowych, pośrednicy kredytowi prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem konsumenckim w dacie wejścia w życie nowelizacji, mogą kontynuować tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytowych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty wejścia nowelizacji w życie (tj. do 22 stycznia 2018 r.).
Istotnym novum jest wprowadzona sankcja za prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego bez wymaganego wisu do rejestru. Osoby lub podmioty naruszające ten wymóg podlegają grzywnie do 100.000 zł.

Zródło: Legal Newsletter Lipiec 2017