Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Komitety audytu

Finanse i bankowość

Uchwalona przez Sejm w dniu 11 maja 2017 r. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 6 czerwca 2017 r., poz. 1089; dalej „Ustawa”), która służy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, nakłada obowiązek powołania komitetów audytu przez jednostki zainteresowania publicznego spełniające określone w tej ustawie kryteria. Jednostki zainteresowania publicznego (dalej „JZP”) posiadające aktualnie komitet audytu, a także podmioty powierzające obecnie zadania komitetu audytu radzie nadzorczej będą zobowiązanie do dostosowania się do nowych wymogów. Za naruszenie nowych przepisów grożą surowe sankcje finansowe, które mogą być nakładane zarówno na spółkę jak i na osoby pełniące funkcje w jej organach.

Dotychczas obowiązek utworzenia komitetu audytu dotyczył większości JZP, z tym że istniała możliwość powierzenia jego zadań radzie nadzorczej w przypadku gdy liczyła ona nie więcej niż 5 członków. Z tej opcji skorzystało wiele jednostek zainteresowania publicznego. Obecnie kryterium to zostało zastąpione nowymi przesłankami: przy dokonywaniu oceny istnienia obowiązku powołania komitetu audytu przez jednostkę zainteresowania publicznego należy co do zasady zbadać przewidziane Ustawą kryteria dotyczące wielkości spółki (tj. sumę aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, wysokość przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy oraz średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty).

W konsekwencji powyższych zmian część spółek, w których do tej pory zadania komitetu audytu powierzone były radzie nadzorczej, będzie zobowiązana do powołania komitetu audytu. Nowe regulacje będą miały przede wszystkim zastosowanie do spółek giełdowych. Niezależnie od powyższego spółki posiadające aktualnie komitety audytu powinny dokonać weryfikacji, czy kompetencje i doświadczenie zawodowe członków komitetu audytu, stopień ich niezależności, skład komitetu audytu oraz odnoszące się do niego regulacje wewnętrze spółki są zgodne z wymogami określonymi w nowych przepisach.

Za niedostosowanie się do nowych wymogów dotyczących utworzenia komitetu audytu oraz właściwego doboru jego składu w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy (czyli do 21 października 2017 r.) zarówno spółkom, jak i członkom jej organów grożą surowe kary finansowe. W przypadku spółki kara pieniężna może wynieść nawet 10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, natomiast członkom organów spółki grożą kary do 250 000 zł.

Biorąc pod uwagę, iż wdrożenie wymaganych zmian może okazać się czasochłonne i wymagać m.in. zwołania Walnego Zgromadzenia, konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie właściwych działań.

Kancelaria D.Dobkowski proponuje wsparcie, które mogłoby w szczególności polegać na:

  • analizie sytuacji podmiotu, w celu określenia obowiązków wynikających z nowej Ustawy w zakresie utworzenia komitetu audytu;
  • pomocy przy opracowaniu polityki i procedur w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci;
  • pomocy przy opracowaniu regulaminów określających zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu, bądź przy weryfikacji i dostosowaniu aktualnie obowiązujących regulaminów;
  • opracowaniu projektu zmian treści statutu spółki, mających na celu dostosowanie go do wymogów Ustawy;
  • sporządzaniu umów z członkami rad nadzorczych wchodzącymi w skład komitetu audytu.