Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Część firm łupkowych może zniknąć z rynku

Agnieszka Jóźwiak

Dziennik Gazeta Prawna (Gazeta Prawna), 11 grudnia 2014

 

1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2014 poz. 1133). Wprowadza ona nowe zasady udzielania koncesji, w tym w szczególności koncesję łączną, obejmującą oprócz prawa do poszukiwania i rozpoznawania ,węglowodorów, także prawo do ich wydobywania.

Po tej dacie nie będzie co do zasady Możliwości uzyskania koncesji na samo poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów. Na podstawie przepisów przejściowych prawo uzyskania nowych koncesji tego rodzaju przysługiwać będzie jedynie tym podmiotom, które do końca września 2014 r. złożyły w Ministerstwie Środowiska właściwe wnioski (nawet jeżeli nie zostaną one rozpoznane do końca roku). Wszelkie postępowania dotyczące udzielenia lub zmiany koncesji, które byłyby wszczęte na podstawie wniosków złożonych po 30 września br. i niezakończone do końca roku, będą musiały zostać umorzone. W rezultacie podmioty, których koncesje wygasają przed końcem tego roku i które nie zdążyły ze złożeniem wniosku o udzielenie lub przedłużenie koncesji do końca września, w przypadku gdy nie otrzymają decyzji do końca roku, będą musiały wystąpić na nowych zasadach o koncesję łączną i poczekać na wszczęcie postępowania do stycznia. Będą musiały liczyć się też z koniecznością przerwania prac rozpoznawczych do czasu uzyskania nowej koncesji łącznej.

Pewne niedogodności dotyczyć będą także firm posiadających obecnie koncesje obejmujące wyłącznie prawo do poszukiwania węglowodorów. Tego typu zezwolenia upowszechniły się po 15 listopada 2010 r., tj. w okresie, gdy do ubiegania się o koncesję na rozpoznawanie węglowodorów wymagane było uzyskanie decyzji środowiskowej, związanej z planowanymi wierceniami o głębokości powyżej 1 km. Koncesje na poszukiwanie węglowodorów, o ile nie wygasną lub nie zostaną zmienione do końca roku, będą mogły zostać zmienione na podstawie przepisów przejściowych po 1 stycznia 2015 r. Ich zmiana będzie mogła polegać na zwiększeniu zakresu prac geologicznych oraz przedłużeniu czasu obowiązywania zezwolenia na okres nie dłuższy niż trzy lata. Nie będzie natomiast możliwe dalsze przekształcenie tych koncesji w koncesje łączne. W celu uzyskania możliwości prowadzenia robót geologicznych podmiot, posiadający obecnie koncesję obejmującą wyłącznie prawo do poszukiwania węglowodorów, będzie musiał wystąpić o jej stosowną zmianę, a po jej wygaśnięciu – o koncesję łączną bądź o koncesję na wydobywanie węglowodorów na nowych zasadach.

Powodów do obaw nie mają natomiast na razie przedsiębiorstwa posiadające koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów udzielone na okres obejmujący kolejne lata po wejściu w życie nowej ustawy oraz te, którym takie koncesje udzielone zostaną do końca roku. Co do zasady bowiem uprawnienia udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów będą ważne do dnia upływu terminu w nich określonego. Podmioty te, o ile nie wystąpią w międzyczasie o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, będą mogły do końca 2016 r. złożyć wniosek o przekształcenie ich w koncesje łączne. Powyższe regulacje wydają się nie mieć zastosowania do koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów udzielonych po 1 stycznia 2015 r. na wniosek złożony przed 30 września br. – zatem dopuszczalna byłaby jedynie ich modyfikacja, polegająca na ich przedłużeniu lub zwiększeniu zakresu prac.

Kolejna już zmiana przepisów związanych z wydawaniem i przedłużaniem koncesji, odwraca uwagę przedsiębiorców od zasadniczego celu, jakim jest prowadzenie poszukiwań złóż gazu i ropy naftowej z łupków.

W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy nie złożyli do 30 września br. Wniosków o przedłużenie koncesji albo wydanie nowych mogą wkrótce, przynajmniej na pewien czas, zniknąć z map koncesyjnych.